Информация относно защита на личните данни

 

 Уважаеми клиенти,

 

 

Гебр. Хайнеман България ООД (по-долу „Дружество“ или „ние“), ЕИК 131022298, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Шипка № 36, ет.3 прилага необходимите мерки за защита на личните данни.

 

Дружеството е установено в Република България и можете да се свържете с нас по следния начин:

Адрес: гр. София, бул. Самоковско шосе №7, ет. 2, административна сграда Флорина

Телефон за контакти: +359 2 9791691

Електронен адрес: bpopov@trd-bg.com.

 

 • Видове лични данни.

 

Дружеството използва лични данни на свои служители и клиенти.

 • За какво използваме личните данни?
   1. Използваме данните Ви за управление на направените от Вас поръчки и сключени договори.
 • Счетоводната информация по изпълнението на конкретен договор се съхранява в рамките на 5 години от извършване на съответната дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството дори, дори и прекратяването на договора (или оттеглянето на Вашето съгласие) да е дадено преди изтичането на този срок.
 • Данните необходими за изпълнение на задълженията ни по Закона за мерките срещу изпиране на пари и по Закона за мерките срещу финансиране на тероризма.
 • По Ваше съгласие данни може да събират за участието Ви в организирани промоционални активности, в този случай данните се обработват за целите на промоционалната активност. Данните на спечелилите участници ще се съхраняват за целите на счетоводното и данъчно отчитане – 5 години от получаване на съответната награда.
  1. Ако сте избрали тази опция, данните Ви ще бъдат използвани, за да получавате нашия бюлетин или друга полезна информация за предлаганите от нас стоки.
  2. Данните на служителите ни се съхраняват съгласно изискванията на закона за целите на трудовото, осигурителното и данъчното право.

 

 • Какви са Вашите права по отношение на личните данни?4.1. Имате право на достъп до личните Ви данни по всяко време, като се свържете с нас (право на достъп до данните). 4.2. Имате право да поискате данните Ви да бъдат изтрити („право да бъдеш забравен“).

 

 1. 4.2. Имате правото да искате коригиране на данните си, за да бъдат актуални (право на коригиране).
 • Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните данни.
 • Искането да бъдете забравен и оттеглянето на съгласието (оттегляне на съгласието) не влияе на обработването на личните данни до момента на изтриването на данните или оттеглянето на съгласието. Вече извършени поръчки се съхраняват в рамките на срока по т.3.2. по-горе в изпълнение на законовите ни задължения по Закона за счетоводството, Закона за данъка върху добавена стойност и други.
 • Имате право да искате ограничаване на обработването на личните си данни, ако:
 • Оспорвате точността на личните данни – за срока, който ни е необходим да проверим точността на данните Ви;
 • Обработването е неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а предпочитате да ограничите обработването им;
 • Възразили сте относно обработването на личните Ви данни и се очаква решение дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.
 • Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни. В този случай обработването на личните Ви данни се прекратява, освен ако не е налице законово основание за обработването на данните, което има предимство пред интересите на субекта на данните, или освен ако е необходимо данните да продължат да се обработват за целите на защитата или реализирането на правни претенции.
 • Имате право по всяко време да поискате да се откажете от получаване на нашия бюлетин или друга информация за предлаганите от нас стоки (директен маркетинг).

 

Извършва ли се автоматично профилиране?

 • При обработване на личните Ви данни не се осъществява профилиране, което да поражда правни последствия за Вас или по друг начин да Ви засяга в значителна степен.

 

На кого може да бъдат предоставени личните Ви данни?

 • Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на наши партньори с цел осъществяване на доставката на поръчаните стоки, с цел осъществяване на счетоводното обслужване на Вашите заявки, реализацията на правни претенции и/или получаването на други услуги или консултации.
 • Не се предвижда личните Ви данни да бъдат предоставяне извън територията на Европейския съюз.

 

Комисия за защита на личните данни.

 1. Комисията за защита на личните данни е надзорният орган, отговорен за наблюдението на прилагането на нормите за защита на личните данни.
 2. Имате право да се обърнете с жалба към Комисията за защита на данните, ако считате, че правата Ви са нарушение.
 3. Повече информация можете да получите на сайта на Комисията: https://www.cpdp.bg/.